تبلیغات
معماری - حالات بار استاتیكى و تركیبات بارگذارى در طراحى سازه ها قسمت 2
[font=tahoma][/font]

حالات بار استاتیكى و تركیبات بارگذارى در طراحى سازه ها

تالیف : محمد رضا محمودى

فایل پی دی اف در 21 صفحه

در ادامه مطلب

DSTLS1 : DL
DSTLS2 : DL + LL
DSTLS3,4,5,6 : DL ± EX ± 0.3EY
DSTLS7,8,9,10 : DL ± EPX ± 0.3EY
DSTLS11,12,13,14 : DL ± ENX ± 0.3EY
DSTLS15,16,17,18 : DL ± EY ± 0.3EX
DSTLS19,20,21,22 : DL ± EPY ± 0.3EX
DSTLS23,24,25,26 : DL ± ENY ± 0.3EX
DSTLS27,28,29,30 : DL + LL ± EX ± 0.3EY
DSTLS31,32,33,34 : DL + LL ± EPX ± 0.3EY
DSTLS35,36,37,38 : DL + LL ± ENX ± 0.3EY
DSTLS39,40,41,42 : DL + LL ± EY ± 0.3EX
DSTLS43,44,45,46 : DL + LL ± EPY ± 0.3EX
DSTLS47,48,49,50 : DL + LL ± ENY ± 0.3EX

ترکیبات بارگذاری کنترل خیز تیرها در ساختمان های فولادی به صورت زیر است :

DSTLD1 : DL
DSTLD2 : DL + LL

1 – 2 – روش حالات حدی

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجزای ساختمان های فولادی ویرایش 1387 در بخش حالات حدی تقریباَ منطبق با ضوابط آیین نامه AISC 360-05 است. همچنین از بین آیین نامه های موجود در نرم افزارهای ETABS و SAP2000 این آیین نامه بیشترین تطابق با ضوابط طرح لرزه ای مبحث دهم را دارد.

طبق بند 10 – 2 – 1 – 3 – 4 و جدول 10 – 2 – 1 – 2 ترکیبات بارگذاری در حالات حدی به شرح زیر می باشد :

1.4DL
1.25DL + 1.5LL
DL + 1.2LL + 1.2(E or W)
0.85DL + 1.2 (E or W)

در صورتی که ترکیب بارهای طراحی ساختمان های فولادی به روش حالات حدی در آیین نامه فولاد آمریکاAISC 360-05/IBC 2006 به صورت ذیل می باشند :

1.4DL
1.2DL + 1.6LL
0.9DL ± 1.6WL
1.2DL ± 0.8WL
1.2DL ± 1.6WL + 1.0LL
1.2DL ± 1.0EL
1.2DL ± 1.0EL + 1.0LL

در مورد ترکیب بارهای آیین نامه فولاد آمریکا، این نکته قابل توجه است که نیروی زلزله برای آنها در حد نهایی محاسبه می شود و به همین علت در این آیین نامه، ضریب بارهای زلزله در روش حدی برابر یک می باشد. اما در مبحث دهم مقررات ملی، بار زلزله در حالت بهره برداری محاسبه می شود. ترکیب بارهای مبجث دهم، با ترکیب بارهای پیش فرض برنامه متفاوت هستند و به همین علت باید ترکیب بارهای مندرج در مبحث دهم را جایگزین مقادیر پیش فرض برنامه کنیم.

طبق بند 10 – 2 – 7 – 1 – 5 در کلیه ترکیبات بارگذاری که فقط شامل بارهای ثقلی هستند، باید یک نیروی جانبی حداقل معادل 0.002Yi در تراز طبقات اعمال شود، که در آن  بار ثقلی ضریبدار اعمال شده در تراز ام می باشد. این بار جانبی باید در دو امتداد اصلی ساختمان و به طور مجزا در نظر گرفته شود. اعمال این نیروی جانبی برای ملحوظ کردن خطاهای اجرایی است.

خروج از مرکزیت بارهای ثقلی که یک خطای اجرایی است، دارای حالت و ترکیب بار مختص به خود است که نوع آن به صورت بار مجازی است و هم در حالت های بار و هم در ترکیبات بار لحاظ می شود. این بار باید به صورت بار جانبی به مقدار 0.002 بار ثقلی موجود در آن طبقه در هر یک از دو جهت اصلی  و  سازه باید اعمال شود. این حالات بار تنها در ترکیبات بارگذاری که فقط شامل بارهای ثقلی هستند اثر داده می شود و وارد ترکیب بارهایی که دارای بارهای جانبی هستند نخواهد شد. بر این اساس برای هر حالت بار ثقلی موجود دو بار مجازی یکی در جهت طولی و دیگری در جهت عرضی تعریف می کنیم. همچنین ذکر این نکته ضروری است که در هر ترکیب بار تمام بارهای مجازی باید با یک علامت با هم جمع شوند. به این صورت که اگر در یک ترکیب بار تمام حالات بار مجازی با ضریب مثبت با هم جمع شده اند، به طور متناظر باید ترکیب بار دیگری ساخته شود که در آن تمام بارهای مجازی به طور همزمان دارای ضریب منفی باشند. همچنین در هر ترکیب های بار، بارهای مجازی ای را اثر می دهیم که مربوط به یک جهت اصلی سازه باشند. یعنی یک بار بارهای مجازی در جهت عرضی در ترکیب بار شرکت داده می شوند و بار دیگر ترکیب بارهای مجازی در جهت طولی.این بار در نرم افزار ETABS و SAP2000 به صورت بار مجازی Notional معرفی می شود.

برای این منظور در نرم افزار ETABS مسیر Define > Static Load Case… را دنبال کنید.

در قسمت Load نام بار مجازی NDLX را وارد کنید.

از قسمت Type گزینه NOTIONAL را انتخاب کنید.

در قسمت Self Weight Multiplier مقدار پیش فرض 0 را تغییر ندهید.

از قسمت Auto Lateral Load گزینه Auto را انتخاب کنید و بر روی دکمه Add New Loadکلیک کنید.

سپس بر روی دکمه Modify Lateral Load… کلیک کنید.

در پنجره AUTO Notional Load Generation از قسمت Base Load Case نوع بار ثقلی که برای آن بار مجازی تعریف می کنید را انتخاب کنید.

در قسمت Load Ratio مقدار پیش فرض 0.002 را که با مقدار پیشهاد شده توسط مبحث دهم برابر است را تغییر ندهید.

از قسمت Notional Load Direction جهت اعمال بار مجازی را انتخاب کنید و بر روی دکمه OK کلیک کنید.

با توجه به وجود دو حالت بار استاتیکی چهار بار مجازی NOTIONAL تعریف می کنیم.

حالت بار NDLX متناظر با حالت با DL در جهت X

حالت بار NDLY متناظر با حالت با DL در جهت Y

حالت بار NLLX متناظر با حالت با LL در جهت X

حالت بار NLLY متناظر با حالت با LL در جهت Y

همچنین در نرم افزار SAP2000 مسیر Define > Load Patterns… را دنبال کنید.

در قسمت Load Pattern Name نام بار مجازی NDLX را وارد کنید.

از قسمت Type بر روی گزینه More کلیک کرده و در ادامه گزینه NOTIONAL را انتخاب کنید.

در قسمت Self Weight Multiplier مقدار پیش فرض 0 را تغییر ندهید.

از قسمت Auto Lateral Load گزینه Auto را انتخاب کنید و بر روی دکمه Add New Load Pattern کلیک کنید.

سپس بر روی دکمه Modify Lateral Load Pattern… کلیک کنید.

در پنجره AUTO Notional Load Pattern Generation از قسمت Base Load Case نوع بار ثقلی که برای آن بار مجازی تعریف می کنید را انتخاب کنید.

در قسمت Load Ratio مقدار پیش فرض 0.002 را که با مقدار پیشهاد شده توسط مبحث دهم برابر است، تغییر ندهید.

از قسمت Notional Load Pattern Direction جهت اعمال بار مجازی را انتخاب کنید و بر روی دکمه OK کلیک کنید.

با توجه به وجود دو حالت بار استاتیکی چهار بار مجازی NOTIONAL تعریف می کنیم.

حالت بار NDLX متناظر با حالت با DLدر جهت X

حالت بار NDLY متناظر با حالت با DL در جهت Y

حالت بار NLLX متناظر با حالت با LL در جهت X

حالت بار NLLY متناظر با حالت با LL در جهت Y

با فرض حالات بار DL – LL – NDLX – NLLX – NDLY – NLLY – EX – EY ترکیبات بار مطابق با روش حالات حدی مبحث دهم به صورت زیر خواهد بود :

DSTLS1 : 1.4DL + 1.4NDLX
DSTLS2 : 1.4DL – 1.4NDLX
DSTLS3 : 1.4DL + 1.4NDLY
DSTLS4 : 1.4DL – 1.4NDLY
DSTLS5 : 1.25DL + 1.25 NDLX + 1.5LL + 1.5NLLX
DSTLS6 : 1.25DL – 1.25 NDLX + 1.5LL – 1.5NLLX
DSTLS7 : 1.25DL + 1.25 NDLY + 1.5LL + 1.5NLLY
DSTLS8 : 1.25DL – 1.25 NDLY + 1.5LL – 1.5NLLY
DSTLS9,10 : DL + 1.2LL ± 1.2EX
DSTLS11,12 : DL + 1.2LL ± 1.2EY
DSTLS13,14: 0.8DL ± 1.2EX
DSTLS15,16 : 0.8DL ± 1.2EY

در صورت وجود لنگر پیچشی ترکیبات بار به صورت زیر در می آیند :

DSTLS1 : 1.4DL + 1.4NDLX
DSTLS2 : 1.4DL – 1.4NDLX
DSTLS3 : 1.4DL + 1.4NDLY
DSTLS4 : 1.4DL – 1.4NDLY
DSTLS5 : 1.25DL + 1.25 NDLX + 1.5LL + 1.5NLLX
DSTLS6 : 1.25DL – 1.25 NDLX + 1.5LL – 1.5NLLX
DSTLS7 : 1.25DL + 1.25 NDLY + 1.5LL + 1.5NLLY
DSTLS8 : 1.25DL – 1.25 NDLY + 1.5LL – 1.5NLLY
DSTLS9,10 : DL + 1.2LL ± 1.2EX
DSTLS11,12 : DL + 1.2LL ± 1.2EPX
DSTLS13,14: DL + 1.2LL ± 1.2ENX
DSTLS15,16 : DL + 1.2LL ± 1.2EY
DSTLS17,18 : DL + 1.2LL ± 1.2EPY
DSTLS19,20 : DL + 1.2LL ± 1.2ENY
DSTLS21,22 : 0.85DL ± 1.2EX
DSTLS23,24 : 0.85DL ± 1.2EPX
DSTLS25,26 : 0.85DL ± 1.2ENX
DSTLS27,28 : 0.85DL ± 1.2EY
DSTLS29,30 : 0.85DL ± 1.2EPY
DSTLS31,32 : 0.85DL ± 1.2ENY

با ترکیب صد در صد نیروی زلزله در هر امتداد با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد داریم (به جهت کاهش تعداد ترکیب بارها فرض می کنیم در سازه لنگر پیچشی نداریم) :

DSTLS1 : 1.4DL + 1.4NDLX
DSTLS2 : 1.4DL – 1.4NDLX
DSTLS3 : 1.4DL + 1.4NDLY
DSTLS4 : 1.4DL – 1.4NDLY
DSTLS5 : 1.25DL + 1.25 NDLX + 1.5LL + 1.5NLLX
DSTLS6 : 1.25DL – 1.25 NDLX + 1.5LL – 1.5NLLX
DSTLS7 : 1.25DL + 1.25 NDLY + 1.5LL + 1.5NLLY
DSTLS8 : 1.25DL – 1.25 NDLY + 1.5LL – 1.5NLLY
DSTLS9,10,11,12 : DL + 1.2LL ± 1.2EX ± 0.3EY
DSTLS13,14,15,16 : DL + 1.2LL ± 1.2EY ± 0.3EX
DSTLS17,18,19,20 : 0.85DL ± 1.2EY ± 0.3EX
DSTLS21,22,23,24 : 0.85DL ± 1.2EY ± 0.3EX

همچنین در صورد وجود مولفه قائم نیروی زلزله در حالات بار داریم :

DSTLS1 : 1.4DL + 1.4NDLX
DSTLS2 : 1.4DL – 1.4NDLX
DSTLS3 : 1.4DL + 1.4NDLY
DSTLS4 : 1.4DL – 1.4NDLY
DSTLS5 : 1.25DL + 1.25 NDLX + 1.5LL + 1.5NLLX
DSTLS6 : 1.25DL – 1.25 NDLX + 1.5LL – 1.5NLLX
DSTLS7 : 1.25DL + 1.25 NDLY + 1.5LL + 1.5NLLY
DSTLS8 : 1.25DL – 1.25 NDLY + 1.5LL – 1.5NLLY
DSTLS9,10,11,12 : DL + 1.2LL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY + (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS13,14,15,16 : DL + 1.2LL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY - (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS17,18,19,20 : DL + 1.2LL ± 1.2EY ± (1.2 × 0.3)EX + (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS21,22,23,24 : DL + 1.2LL ± 1.2EY ± (1.2 × 0.3)EX - (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS25,26,27,28 : 0.85DL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY + (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS29,30,31,32 : 0.85DL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY - (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS33,34,35,36 : 0.85DL ± 1.2EY ± (1.2 × 0.3)EX + (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS37,38,39,40 : 0.85DL ± 1.2EY ± (1.2 × 0.3)EX - (1.2 × 0.3)EZ
DSTLS41,42,43,44 : DL + 1.2LL ± (1.2 × 0.3)EX ± 1.2EZ
DSTLS45,46,47,48 : DL + 1.2LL ± (1.2 × 0.3)EY ± 1.2EZ
DSTLS49,50,51,52 : 0.85DL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY + 1.2EZ
DSTLS53,54,55,56 : 0.85DL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY - 1.2EZ
DSTLS57,58,59,60 : 0.85DL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY + 1.2EZ
DSTLS61,62,63,64 : 0.85DL ± 1.2EX ± (1.2 × 0.3)EY - 1.2EZ

2 – ترکیبات بار در طراحی سازه های بتنی

2 – 1 – روش تنش مجاز

برای طراحی قاب های بتنی و دیوارهای برشی عمدتاَ از آیین نامه ACI 318-99 استفاده می شود.

1.4DL
1.4DL + 1.7LL
0.9DL ± 1.3WL
0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.7WL)
0.9Dl ± (1.3 × 1.1)EL
0.75(1.4DL + 1.7LL ± [1.7 × 1.1] EL)

با فرض حالات بار DL – LL – EX – EY داریم :

DCON1 : 1.4DL
DCON2 : 1.4DL + 1.7LL
DCON3,4 : 0.9DL ± 1.43EX
DCON5,6 : 0.9DL ± 1.43EY
DCON7,8 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EX)
DCON9,10 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EY)

اگر با توجه به شرایط آیین نامه وجود لنگر پیچشی در سازه ضروری باشد داریم :

DCON1 : 1.7DL
DCON2 : 1.4DL + 1.7LL
DCON3,4 : 0.9DL ± 1.43EX
DCON5,6 : 0.9DL ± 1.43EPX
DCON7,8 : 0.9DL ± 1.43ENX
DCON9,10 : 0.9DL ± 1.43EY
DCON11,12 : 0.9DL ± 1.43EPY
DCON13,14 : 0.9DL ± 1.43ENY
DCON15,16 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EX)
DCON17,18 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EPX)
DCON19,20 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87ENX)
DCON21,22 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EY)
DCON23,24 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EPY)
DCON25,26 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87ENY)

در صورتی که بخواهیم صد در صد نیروی زلزله در یک امتداد را با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد در نظر بگیریم ترکیبات بار طراحی به صورت زیر در می آیند :

DCON1 : 1.4DL
DCON2 : 1.4DL + 1.7LL
DCON3,4,5,6 : 0.9DL ± 1.43EX ± (0.3 × 1.43)EY
DCON7,8,9,10 : 0.9DL ± 1.43EY ± (0.3 × 1.43)EX
DCON11,12,13,14 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EX ± [0.3 × 1.43]EY)
DCON15,16,17,18 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EY ± [0.3 × 1.43]EZ)

همچنین در صورد وجود مولفه قائم نیروی زلزله در حالات بار داریم :

DCON1 : 1.40DL
DCON2 : 1.25DL + 1.50LL
DCON3,4,5,6 : 0.9DL ± 1.43EX ± (0.3 × 1.43)EY + (0.3 × 1.43)EZ
DCON7,8,9,10 : 0.9DL ± 1.43EX ± (0.3 × 1.43)EY – (0.3 × 1.43)EZ
DCON11,12,13,14 : 0.9DL ± 1.43EY ± (0.3 × 1.43)EX + (0.3 × 1.43)EZ
DCON15,16,17,18 : 0.9DL ± 1.43EY ± (0.3 × 1.43)EX – (0.3 × 1.43)EZ
DCON19,20,21,22 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EX ± [0.3 × 1.43]EY + [0.3 × 1.43]EZ)
DCON23,24,25,26 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EX ± [0.3 × 1.43]EY – [0.3 × 1.43]EZ)
DCON27,28,29,30 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EY ± [0.3 × 1.43]EX + [0.3 × 1.43]EZ)
DCON31,32,33,34 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± 1.87EY ± [0.3 × 1.43]EX – [0.3 × 1.43]EZ)
DCON35,36,37,38 : 0.9DL ± (0.3 × 1.43)EX ± 1.43EZ
DCON39,40,41,42 : 0.9DL ± (0.3 × 1.43)EY ± 1.43EZ
DCON43,44,45,46 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± [0.3 × 1.43]EX ± 1.43EZ)
DCON47,48,49,50 : 0.75(1.4DL + 1.7LL ± [0.3 × 1.43]EY ± 1.43EZ)

2 – 2 – روش مقاومت نهایی

در صورت استفاده از آیین نامه بتن 2008 آمریکا ACI 318-08 به منظور طراحی المان های سازه ترکیبات بار طراحی به صورت زیر است :

1.4DL
1.2DL + 1.6LL
0.9DL ± 1.6WL
1.2DL ± 1.0LL ± 1.6WL
0.9DL ± 1.0E
1.2DL ± 1.0LL ± 1.0E

در صورتی که از ضریب رفتارهای موجود در آیین نامه 2800 برای تعیین ضریب زلزله استفاده کنیم قادر به استفاده از ترکیب بارهای فوق در طراحی سازه نخواهیم بود. طبق بند 2 – 3 – 8 – 1 آیین نامه 2800 ضریب رفتارهای معرفی شده در آین آیین نامه برای سازه هایی که با روش تنش مجاز طراحی می شوند، تنظیم شده است. طبق همین بند برای سازه هایی که با روش حدی یا مقاومت طراحی می شوند، مقادیر نیروی های حاصل از این جدول باید مطابق الزامات آن روش افزایش داده شوند. همانطور که مشاهده می کنید در ترکیب بارهای فوق فرض شده است که از ضریب رفتار روش مقاومت نهایی  در تعیین بارهای زلزله استفاده شده است. در بند 9.2.1c آیین نامه بتن آمریکا ویرایش 2008 عنوان شده است که در صورت استفاده از حد بهره برداری ضریب رفتار  باید ضریب 1.0 در ترکیبات بار برای بار زلزله به 1.4 تبدیل شود.

با فرض حالات بار  DL – LL – EX – EY داریم :

DCON1 : 1.4DL
DCON2 : 1.2DL + 1.6LL
DCON3,4 : 0.9DL ± 1.4EX
DCON5,6 : 0.9DL ± 1.4EY
DCON7,8 :1.2DL + 1.0LL ± 1.4EX
DCON9,10 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EY

اگر با توجه به شرایط آیین نامه وجود لنگر پیچشی در سازه ضروری باشد داریم :

DCON1 : 1.4DL
DCON2 : 1.2DL + 1.6LL
DCON3,4 : 0.9DL ± 1.4EX
DCON5,6 : 0.9DL ± 1.4EPX
DCON7,8 : 0.9DL ± 1.4ENX
DCON9,10 : 0.9DL ± 1.4EY
DCON11,12 : 0.9DL ± 1.4EPY
DCON13,14 : 0.9DL ± 1.4ENY
DCON15,16 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EX
DCON17,18 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EPX
DCON19,20 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4ENX
DCON21,22 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EY
DCON23,24 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EPY
DCON25,26 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4ENY

در صورتی که بخواهیم صد در صد نیروی زلزله در یک امتداد را با 30 درصد نیروی زلزله در جهت متعامد در نظر بگیریم ترکیبات بار طراحی به صورت زیر در می آیند :

DCON1 : 1.4DL
DCON2 : 1.4DL + 1.7LL
DCON3,4,5,6 : 0.9DL ± 1.4EX ± (0.3 × 1.4)EY
DCON7,8,9,10 : 0.9DL ± 1.4EY ± (0.3 × 1.4)EX
DCON11,12,13,14 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EX ± [0.3 × 1.4]EY
DCON15,16,17,18 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EY ± [0.3 × 1.4]EX

همچنین در صورت وجود مولفه قائم نیروی زلزله در حالات بار داریم :

DCON1 : 1.40DL
DCON2 : 1.2DL + 1.6LL
DCON3,4,5,6 : 0.9DL ± 1.4EX ± (0.3 × 1.4)EY + (0.3 × 1.4)EZ
DCON7,8,9,10 : 0.9DL ± 1.4EX ± (0.3 × 1.4)EY – (0.3 × 1.4)EZ
DCON11,12,13,14 : 0.9DL ± 1.4EY ± (0.3 × 1.4)EX + (0.3 × 1.4)EZ
DCON15,16,17,18 : 0.9DL ± 1.4EY ± (0.3 × 1.4)EX – (0.3 × 1.4)EZ
DCON19,20,21,22 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EX ± [0.3 × 1.4]EY + [0.3 × 1.4]EZ
DCON23,24,25,26 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EX ± [0.3 × 1.4]EY – [0.3 × 1.4]EZ
DCON27,28,29,30 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EY ± [0.3 × 1.4]EX + [0.3 × 1.4]EZ
DCON31,32,33,34 : 1.2DL + 1.0LL ± 1.4EY ± [0.3 × 1.4]EX – [0.3 × 1.4]EZ
DCON35,36,37,38 : 0.9DL ± (0.3 × 1.4)EX ± 1.4EZ
DCON39,40,41,42 : 0.9DL ± (0.3 × 1.4)EY ± 1.4EZ
DCON43,44,45,46 : 1.2DL + 1.0LL ± [0.3 × 1.4]EX ± 1.4EZ
DCON47,48,49,50 : 1.2DL + 1.0LL ± [0.3 × 1.4]EY ± 1.4EZ

دریافت این مطلب به صورت فایل PDF
تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 09:17 ق.ظ | نویسنده : مهندس رامین حسین خانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.